RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania i kompetencje


Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami:
a) higieny środowiska,
b) higieny pracy w zakładach pracy,
c) higieny procesów nauczania i wychowania,
d) higieny wypoczynku i rekreacji,
e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do               kontaktu z żywnością i kosmetykami,
f) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz                 pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) wykonywanie czynności kontrolnych,
3) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej,
4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności
w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
6) opracowanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
7) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności,
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
10) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz       wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według                              odrębnych przepisów,
11) opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.
12) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publiczne,.
13) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych   
Powiatowej Stacji,
14) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw       
 i przepisów wykonawczych.Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 24.03.2017
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 6 097