Jakość wody na kąpieliskach

Bieżąca ocena jakości wody dostępna u dołu artykułu w plikach do pobrania

KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.
Wymagania formalno-prawne dotyczące kąpielisk:
- organizator kąpieliska opracowuje profil wody w kąpielisku;
- do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte organizator kąpieliska składa wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko;
- do 20 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 wrzenia oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy;
- ewidencja kąpielisk jest prowadzona i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
- kąpielisko jest oznakowane;
- prowadzona jest kontrola wewnętrzna i urzędowa kąpieliska;
- badania odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
- badanie wody przed otwarciem kąpieliska następuje nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu;
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, woda w trakcie sezonu kąpielowego badana jest nie mniej niż cztery razy, taka aby przerwa między kolejnymi badaniami nie przekraczała miesiąca;
- organizator kąpieliska ma obowiązek informować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody, a także osoby korzystające z kąpieliska o jakości wody oraz o zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- jakość wody w kąpieliskach podlega klasyfikacji dokonywanej na podstawie wyników z badań obejmujących ostatnie cztery sezony kąpielowe, jako doskonała, dobra, dostateczna, niedostateczna.

MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem.
Wymagania formalno-prawne dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:

- w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

- organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

- ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest prowadzona i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
- jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest oceniana na podstawie badania wykonywanego, przez organizatora, na 10 dni przed otwarciem miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania;
- prowadzona jest kontrola urzędowa w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w przepisach;
- miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest oznakowane.