Jakość wody na kąpieliskach

Bieżąca ocena jakości wody dostępna u dołu artykułu w plikach do pobrania


KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.
Wymagania formalno-prawne dotyczące kąpielisk:
- organizator kąpieliska opracowuje profil wody w kąpielisku;
- do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte organizator kąpieliska składa wniosek o jego otwarcie;
- do 31 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy;
- ewidencja kąpielisk jest prowadzona i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
- kąpielisko jest oznakowane;
- prowadzona jest kontrola wewnętrzna i urzędowa kąpieliska;
- badania odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
- badanie wody przed otwarciem kąpieliska następuje nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu;
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, woda w trakcie sezonu kąpielowego badana jest nie mniej niż cztery razy, taka aby przerwa między kolejnymi badaniami nie przekraczała miesiąca;
- organizator kąpieliska ma obowiązek informować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody, a także osoby korzystające z kąpieliska o jakości wody oraz o zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- jakość wody w kąpieliskach podlega klasyfikacji dokonywanej na podstawie wyników z badań obejmujących ostatnie cztery sezony kąpielowe, jako doskonała, dobra, dostateczna, niedostateczna.

MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem, a wykorzystywany do kąpieli, możliwe do zorganizowania podczas trwania sezonu kąpielowego.
Wprowadzenie do przepisów krajowych pojęcia miejsc wykorzystywanych do kąpieli miało mieć charakter wyjątkowy (tworzenie ich w specyficznych sytuacjach np. na potrzeby krótkich obozów harcerskich). Jak również na czas dostosowania ich do nowych wymagań dotyczących kąpielisk. Tymczasem, organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli traktują to rozwiązanie nie jako zastępcze (w wybranych przypadkach), ale preferencyjne.
Wymagania formalno-prawne dotyczące miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
- jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli jest oceniana na podstawie badania wykonywanego, przez organizatora, na 14 dni przed otwarciem miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania;
- prowadzona jest kontrola urzędowa w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w przepisach;
- miejsce wykorzystywane do kąpieli jest oznakowane.