Zatwierdzanie zakładów - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Zatwierdzanie zakładów

Na podstawie art. 61 oraz art. 63 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018, poz. 1541 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca, który zajmuje się produkcją lub obrotem żywnością, zobowiązany jest do uzyskania w drodze decyzji zatwierdzenia zakładu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Zatwierdzenie dokonywane jest po przeprowadzeniu kontroli, podczas której pracownicy sprawdzają spełnienie wymagań sanitarno-technicznych określonych przepisami obowiązującego prawa w danej placówce.

Wniosek o wpis i zatwierdzenie zakładu podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy - zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia - złożyć na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wymagania dla pomieszczeń zakładów produkcji oraz obrotu żywnością, które podlegają ocenie podczas kontroli na wniosek przedsiębiorcy, określone są w załączniku II do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 str. 1).

Wymogi zawarte w przytoczonym powyżej akcie prawnym dotyczą wymagań dla pomieszczeń żywnościowych w zakresie higieny i czystości a także wyposażenia, wystroju, konstrukcji i wielkości pomieszczeń w stosunku do danej działalności spożywczej. Przepis reguluje ponadto zasady prowadzenia działalności obejmującej transport środków spożywczych, omawia wymagania dla sprzętu, urządzeń, wody czy skuteczności wentylacji. Wymagania zawarte w rozdziałach I i II dotyczą lokali stacjonarnych, natomiast Rozdział III przytoczonego powyżej załącznika dotyczy ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń, pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu oraz automatów ulicznych. Ten rozdział stosuje się również do wymagań sanitarno-technicznych związanych z rolniczym handlem detalicznym.

Dokumenty jakie przedsiębiorca powinien posiadać przy kontroli związanej z zatwierdzeniem zakładu:


W myśl art. 63 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zatwierdzenie nie jest wymagane w stosunku do:

W przypadkach, o których mowa powyżej, podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Przepisy prawa dotyczące suplementów diety dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Prawo → Żywność → ŚSPŻ, suplementy diety, żywność wzbogacana. Przepisy prawa dotyczące zatwierdzenia zakładu oraz inne podstawowe przepisy prawa żywnościowego dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Prawo → Żywność → Przepisy Ogólne.

Michał Ostrowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:10610

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-22 06:50:36Tomasz WitczakZmiana treści Zatwierdzanie zakładów