Higiena Żywności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Higieny Żywności

Tel. (61) 64 67 874
Fax: (61) 64 67 831
e-mail: higiena.zywnosci@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr inż. Dorota Czerwińska

 

W ramach Oddziału Higieny Żywności i Żywienia realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom;

Do podstawowych zadań Oddziału Higieny Żywności i Żywienia należy w szczególności:

 • realizacja zadań w zakresie prowadzenia urzędowej kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywnością,  żywienia,  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, nadzór nad importem żywności i materiałów oraz wyrobów do kontaktu z żywnością, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych.
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podmioty do prowadzenia działalności oraz wpisywanie ich do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych;
 • przygotowywanie decyzji w sprawie opłat za wykonywanie czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo- żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

Do zadań  Sekcji  Nadzoru nad Produkcją Żywności, Żywieniem Produktami Kosmetycznymi oraz Importem należy:

 • realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, żywienia oraz importu żywności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji i ich znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu;
 • przeprowadzanie kontroli granicznej i wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę oraz świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu.

Do zadań Sekcja Nadzoru nad Obrotem Żywnością oraz  Materiałami i Wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z Żywnością należy:

 • kontrola  realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach obrotu żywnością oraz zakładach produkcji i obrotu materiałami oraz wyrobami do kontaktu z żywnością;
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu przez Internet żywności, w szczególności suplementów diety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Ostrowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:14137

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-22 06:45:57Tomasz WitczakZmiana treści Higiena Żywności